Algemene voorwaarden

  1. Kantoor

1.1       Evident Advocatuur (“Evident”) is de eenmanszaak van mr. N. Bakker. Evident is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65254392.

  1. Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Evident en op alle rechtsverhoudingen van Evident Advocatuur met derden. De algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. Indien deze onderling tegenstrijdig zijn, moet worden uitgegaan van de Nederlandse versie.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2.3       Niet alleen Evident, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Evident zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4       Ingeval de algemene voorwaarden worden gewijzigd en gepubliceerd, zullen deze direct van toepassing zijn op nieuwe opdrachten.

  1. Opdracht

3.1       Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Evident, ook indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3.2       De opdrachtgever vrijwaart Evident tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij het één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

  1. Derden

4.1       Indien Evident derden, niet tot de eigen organisatie behorend, inschakelt zal zij niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden en is Evident gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Evident ingeschakelde derden te aanvaarden.

  1. Honorarium

5.1       De kosten van uitvoering van de opdracht door Evident omvatten het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en de vervoerskosten.

5.2       Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium aan Evident verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Evident is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.

5.3       Evident is gerechtigd om voor de (te verrichten) werkzaamheden voorschotten te vragen aan de opdrachtgever. De verschotten worden verrekend met de einddeclaratie.

5.4       De opdrachtgever is naast het honorarium aan Evident verschotten verschuldigd die Evident ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben onder andere, doch niet uitsluitend, betrekking op het griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

5.5       Als de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de “toevoeging”), bestaat het door de opdrachtgever te betalen honorarium uit de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Deze bijdrage dient de opdrachtgever op grond van de Wet op de Rechtsbijstand aan Evident te voldoen. Evident zal de opdrachtgever informeren over het systeem van en de mogelijkheden van een toevoeging. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bepalend is de beslissing van de Raad voor de Rechtsbijstand ter zake.

  1. Betaling

6.1       Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalendermaand gedeclareerd.

6.2       De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

6.3       Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede € 7.50 administratiekosten per declaratie.

6.4       Indien ook na aanmaning door Evident betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.5       Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, kan Evident, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of de overeenkomst van opdracht eenzijdig buitengerechtelijk ontbinden. Evident is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden dan wel de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

  1. Aansprakelijkheid

7.1       Iedere aansprakelijkheid van Evident en/of mr. N. Bakker is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Evident afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

7.2       Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of op andere wijze schade  wordt toegebracht waarvoor om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zal enige aansprakelijkheid van Evident en/of mr. N. Bakker beperkt zijn tot het door Evident  in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

7.3       Indien de opdrachtgever niet binnen twee maanden heeft geprotesteerd nadat hij/zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, kan ook geen beroep meer doen op die tekortkoming in de prestatie van Evident jegens de opdrachtgever.

7.4       De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor Evident werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

  1. Archivering

8.1       Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard.

 

  1. Rechtsverhouding

9.1       Op de rechtsverhouding tussen Evident en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Evident en de opdrachtgever kennis te nemen.

9.2       Voorzover de geschillenregeling zoals opgenomen in de kantoorklachtenregeling (artikel 10) niet van toepassing is, is bij uitsluiting de rechter in Amsterdam bevoegd kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de door of namens Evident verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de opdrachtgever of derden.

  1. Kantoorklachtenregeling Evident

10.1    Evident hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die artikel 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 maart 2016 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Tevens zijn deze algemene voorwaarden terug te vinden op www.evidentadvocatuur.nl

Evident Advocatuur garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Evident Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Evident Advocatuur en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evident Advocatuur niet toegestaan